VIISAS ELÄMÄ - SARJAN KIRJAT

Jonathan Haidt: Onnellisuushypoteesi. Nykyaikainen näkökulma ajattomaan viisauteen.

Jonathan Haidt: Onnellisuushypoteesi

Kirjailija: Jonathan Haidt
Alkuteos: The Happiness Hypothesis
Suomentaja: Jaana-Mirjam Mustavuori
ISBN: 978-952-260-009-7
Sidosasu: nid, s.
Hinta: 18.00 €
Ilm: 08/2011
Kirjastoluokka: 17.3
Sarja: Viisas E

Mistä onni on pe­räi­sin?
Mikä on elämän tar­koi­tus?
Miksi toiset meistä ta­voit­ta­vat onnen ja toiset taas eivät?

Miltä ajat­to­mat ideat on­nel­li­suu­des­ta, hy­vees­tä, täyt­ty­myk­ses­tä ja elämän mer­ki­tyk­ses­tä näyt­tä­vät ny­ky­tie­teen silmin?

So­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi Jo­nat­han Haidt lä­hes­tyy on­nel­li­suut­ta, sen his­to­ri­aa ja saa­vut­ta­mis­ta, kym­me­nen mui­nai­sen vii­sau­den avulla hyö­dyn­täen muun muassa budd­ha­lai­suu­den, kris­ti­nus­kon ja län­si­mai­sen fi­lo­so­fian pe­rus­a­ja­tuk­sia. Haidt tar­kas­te­lee ikiai­kai­sia on­nel­li­suus­kä­si­tyk­siä neu­ro­tie­teen ja kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­lo­gian vii­me­ai­kais­ten tut­ki­mus­tu­los­ten valossa. Van­ho­jen vii­sauk­sien ja mo­der­nin tieteen ra­ja­pin­nal­le ra­ken­tuu on­nel­li­suus­hy­po­tee­si, ajatus on­nel­li­suu­den syn­nys­tä ja yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä alati muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa.

Kir­jas­sa on myös käy­tän­nön neuvoja onnen ja mer­ki­tyk­sen löy­tä­mi­sek­si elä­mäs­sä.

Jo­nat­han Haidt on so­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi ja toimii psy­ko­lo­gian apu­lais­pro­fes­so­ri­na Vir­gi­nian yli­opis­tos­sa Yh­dys­val­lois­sa. Haidt sai vuonna 2001 ar­vos­te­tun Temple­ton Foun­da­tio­nin Po­si­ti­ve Psyc­ho­lo­gy -pal­kin­non.

 

 

Price: 18.00 €

Loading Päivittää

Suunnista tähtien valossa.

Price: 12.00 €

Loading Päivittää

Hiljaisen viisauden voima.

Price: 8.00 €

Loading Päivittää

Chögyam Trungpa: Shambhala. Soturin tie.

Tilaa nopeasti omasi! Painos lähes loppuunmyyty!

 

Price: 8.00 €

Loading Päivittää